Wednesday, October 8, 2008

Day 111: S... Then Zzzzzzzzz...

OK. Home. Out. More tomorrow.

Sock on leg so I don't rip stitches.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz...

No comments: